Regulamin

Regulamin

Przed oddaniem dywanu do naszej pralni prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami świadczenia usług, które są częścią umowy w zakresie czyszczenia dywanów, wykładzin oraz mebli tapicerowanych.

Ogólne warunki świadczenia usług w zakresie czyszczenia dywanów, wykładzin oraz mebli tapicerowanych.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. 1.Wykonawcą usługi jest firma Klinika Dywanów Wiesława Świder z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Jugosłowiańska 65 c , zwana w dalszej części regulaminu Klinika Dywanów lub Pralnia.
 2. Regulamin określa warunki wykonania usług prania dywanów oraz innych usług dodatkowych zawartych w ofercie.
 3. Wszelkie roszczenia dotyczące usługi prania dywanów, wykładzin oraz mebli tapicerowanych należy kierować do firmy Klinika Dywanów Wiesława Świder

 

II. WARUNKI WYKONANIA USŁUGI

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe podanie wszelkich niezbędnych informacji oraz danych zgodnie z zadawanymi pytaniami osoby przyjmującej zamówienie.
 2. Zamówienia przyjmujemy telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz zamówieniowy.
 3. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 4. Pralnia przyjmując do wykonania zlecenie, zobowiązuje się je wykonać w sposób odpowiadający przeznaczeniu i dyspozycjom klienta według określonego cennika.
 5. Pralnia nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia dywanów, mebli tapicerowanych, wykładzin, kilimów w trakcie wykonywania usługi, powstałe z powodu braku informacji o szczególnych właściwościach lub typu zabrudzenia czy ukrytych wad dostarczanych przedmiotów.
 6. Zamówienie będzie realizowane pod warunkiem, że przedmiot posiada oznakowanie fabryczne, co do sposobu jego konserwacji. W innym wypadku usługa wykonywana jest na podstawie danych podanych przez klienta.
 7. Pranie dywanów, kilmów, wykładzin nie posiadających oznakowań producenta wykonujemy metodą zalecaną do danego typu włókien i technologii produkcji.
 8. W przypadku gdy wskazaniem producenta odnośnie zasad użytkowania i konserwacji jest : nie prać na mokro, nie przemaczać, nie czyścić chemicznie, suszyć w pozycji poziomej przedmiot przyjmowany jest do prania na ryzyko klienta;
 9. Pralnia zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku zamówienia prania egzemplarza który został przez innych wykonawców zniszczony lub wyprany niezgodnie zaleceniami producenta.
 10. Pralnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku istnienia ryzyka uszkodzenia przedmiotu na skutek prania.
 11. Dywany z wiskozy (sztuczny jedwab), wełniane, kilimy, bawełniane oraz dywany z frędzlami, które zostały zniszczone w trakcie wcześniejszego prania przez różnych wykonawców przyjmowane są wyłącznie na odpowiedzialność Zamawiającego. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia tych zniszczeń.
 12. Niektóre kilimy w zależności od rodzaju użytego surowca i sposobu wykonania mogą stracić kształty i wymiary.
 13. Dywany i chodniki wełniane czyszczone po raz pierwszy mogą ulec niewielkiemu skurczeniu.
 14. Po wykonaniu usługi prania na dywanie, wykładzinie czy meblach tapicerowanych w miejscach intensywnie użytkowanych mogą uwidocznić się ślady będące wynikiem bieżącego użytkowania – przetarcia, odbarwienia, rozprucia, ubytki, rozkręcenia przędzy itp.
 15. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam szczególnie z: bejcy, rdzy, farb, przebarwień pochodzenia spożywczego (napojów gazowanych, soków, wina), brązowych przebarwień na jucie, plam po kawie, herbacie lub zacieku po zalaniu oraz innych silnych barwników czy przebarwień po moczu. Często niemożliwe jest usunięcie plam zapieranych domowymi sposobami lub nieodpowiednią chemią, gdyż doszło do utrwalenia plam lub spalenia włókna.
 16. Dywany klejone, podklejane, usztywniane różnymi substancjami mogą ulec rozklejeniu lub mogą pojawić się załamania, pęknięcia, sfałdowania. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za tego typu następstwa. Klient zleca czyszczenie takiego dywanu tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Takie dywany są przyjmowane na ryzyko klienta do prania.
 17. Pralnia nie odpowiada za wady ukryte powierzonego przedmiotu (wady konstrukcyjne ,wady dotyczące złego sposobu farbowania dywanu, użycia niewłaściwego kleju, ubytku włókien, niestandardowego sposobu barwienia lub w tym wady wynikłe z niewłaściwego przechowywania i użytkowania niezgodnego z zaleceniami producenta). Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek wad ukrytych w przyjętych przedmiotach lub nieodpowiedniej jakości materiałów w stosunku do informacji podanych przez producenta, za odklejenie tkaniny od warstwy usztywniającej, załamania usztywnienia, ubytków barwnika, połysku, zmianę elastyczności wyrobów, powstania przebarwień oraz szkody powstałe na skutek błędnej informacji umieszczonej przez producenta odnośnie warunków czyszczenia dywanów,
 18. Przy oddawaniu dywanu do Pralni, klient zobowiązany jest poinformować obsługę o wszelkich nietypowych zabrudzeniach dywanu, m.in. takich jak mocz, wymiociny czy pleśń.
 19. Klient zobowiązany jest również do poinformowania obsługi punktu o wcześniejszym czyszczeniu środkami typu Wanish, Dywan Lux, odplamiaczami, oraz o przemoczeniu czy praniu wykonanym niezgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku braku informacji dywan jest przyjmowany do prania na ryzyko klienta (okoliczność ta może wyjść po praniu).
 20. Wszystkie ceny podawane na stronie klinikadywanow.pl są cenami wyrażonymi w walucie polskiej i zawierają podatek. Rachunek wystawiany jest w chwili, gdy zamówienie jest zrealizowane i gotowe do odbioru lub wysyłki. Podane ceny nie zawierają kosztów odbioru i dostawy dywanów.
 21. Dowodem zawarcia umowy świadczenia usług pralniczych jest kwit wydany klientowi w Pralni, punkcie przyjęć lub przy odbiorze bezpośrednim, który należy zachować do odbioru dywanu.

 

III. KOSZT WYKONANIA USŁUGI

 1. Wysokość opłat za świadczone przez Pralnię usługi określa cennik usług.
 2. Każdy dywan o wymiarach nie przekraczających 1m2 liczony jest jak 1m2.

 

IV. ODBIÓR I DOSTAWA DYWANÓW 

 1.  Standardowy termin wykonania usługi prania wynosi miedzy 7 – 10 dni roboczych licząc od następnego dnia roboczego od chwili przyjęcia przedmiotu. Pralnia zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu wykonania usługi szczególnie w przypadku bardzo brudnych dywanów, zanieczyszczonych organicznie lub w okresach świątecznych oraz wakacyjnych. Termin wykonania renowacji jest ustalany indywidualnie.
 2. Dywany wydajemy tylko po pokazaniu otrzymanego od nas dowodu przyjęcia, w przypadku jego zgubienia lub zniszczenia, powierzony nam dywan możemy wydać tylko po potwierdzeniu tożsamości Klienta i okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 3. Dywany odbierane i dostarczane są transportem firmy Klinika Dywanów (Wrocław i okolice) lub przez Zamawiającego.
 4. Koszty odbioru i dostawy przedmiotu zamówienia ponosi Zamawiający.
 5. Klient jest zobowiązany do odbioru dywanu w ciągu 2 dni od momentu otrzymania informacji o wykonaniu usługi. Po upływie tego terminu pobierana jest od klienta opłata składowa w wysokości 20 zł za 1 dywan za każdy dzień zwłoki. W przypadku nieterminowego odbioru dywanu wszelkie reklamacje dotyczące wykonania usługi nie będą uwzględniane

 

V. REKLAMACJE

 1. Wszystkie wykonywane usługi objęte są gwarancją.
 2. Jakość wykonanej usługi należy sprawdzić na miejscu w chwili odbioru przedmiotu. Klient jest upoważniony i zobowiązany do dokonania oględzin odbieranej rzeczy. Odebranie dywanu oznacza zaakceptowanie jakości usługi.
 3. Reklamacje pisemne dotyczące przedmiotu usługi przyjmowane są w chwili odbioru lub następnym dniu roboczym a reklamowana rzecz na czas rozpatrzenia reklamacji ma pozostać w depozycie Pralni.
 4. Do reklamowanego dywanu, w razie potrzeby należy dołączyć rachunek zakupu oraz opis wady reklamowanej usługi.
 5. Reklamacje można składać pisemnie w siedzibie firmy lub drogą mailową na adres: pralnia@klinikadywanow.pl.
 6. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty za usługę do czasu rozpatrzenia reklamacji.
 7. Klient w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji zostanie poinformowany o statusie reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni.
 8. W sytuacjach spornych, wymagających ekspertyzy z uwagi na fachowe świadczenie usług przez Klinikę Dywanów będzie powoływany rzeczoznawca. Koszty stąd wynikłe pokrywa klient.
 9. Reklamowany przedmiot usługi odbierany jest na koszt klienta.
 10. Wysyłka dywanu po uwzględnieniu reklamacji następuje na koszt Pralni.

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Klinika Dywanów Wiesława Świder
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku uszkodzenia lub zaginięcia przedmiotu zlecenia podstawą do wypłacenia odszkodowania jest paragon zakupu lub wycena oraz mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Klienci zlecając usługę potwierdzają zapoznanie się z warunkami Regulaminu Pralni, jednocześnie wyrażając swoją zgodę na ich zastosowanie w sprawach spornych.
 5. Właściciel Pralni może dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki zamawiającego w zakresie usług przekazanych do realizacji.

 

USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES

Za pomocą poniższego przycisku możesz dostosować ustawienia plików cookies na naszej stronie.